tisdag 25 september 2012

Värmdövallen tvistar med sin byggare


Värmdövallen AB tvistar med sin byggare. Beloppet är inte 11 miljoner, utan det är 19,3 miljoner. Alltså behöver bolaget hela 8,3 miljoner mer än vad man sökt i utökad borgen av kommunen.
Bloggen publicerar beslutet från tingsrätten nedan

Byggaren verkar inte lita på Värmdövallen AB. Därför har man använt sig av den ovanliga åtgärden att begära kvarstad.

NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL
2012-09-13

Handläggning i
Nacka Strand
Aktbilaga 36
Mål nr
T 4478-12
 Dok.Id 288609
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
 Box 1104
131 26 Nacka Strand
Augustendalsvägen
20
08-561 656 00 08-561 657 99 måndag  fredag
E-post : nacka.tingsratt@dom.se 08:30-16:00
www.nackatingsratt.domstol.se

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
rådmannen Elisabet Wass Löfstedt, biträdd av tingsnotarien Måns Norman
PROTOKOLLFÖRARE
se ovan under rätten

PARTER
Sökande
Heving & Hägglund AB, 556521-9226
Västberga Allé 60
126 75 Stockholm
Ombud: advokaten Liselott Fröstad och jur. kand. Eleonore Gustafsson
Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB
Box 3124
103 62 Stockholm
Motpart
Värmdövallen AB, 556784-4955
Box 144
139 23 Värmdö
Ombud: advokaten Jan Alexanderson
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm
SAKEN
kvarstad
_____________
Handlingarna i målet genomgås, varvid följande antecknas.
Heving & Hägglund AB har vid tingsrätten ansökt, jämväl interimistiskt, om att
tingsrätten ska besluta om kvarstad på så mycket av Värmdövallens egendom eller
medel att Heving & Hägglund AB:s fordran om 19 360 785 kr inklusive
mervärdesskatt kan förväntas bli täckt vid utmätning.1
NACKA TINGSRÄTT                          PROTOKOLL
2012-09-13
T 4478-12


Heving & Hägglund AB:s interimistiska yrkande om kvarstad avslogs genom beslut
den 16 augusti 2012.

Värmdövallen AB har därefter beretts tillfälle att yttra sig. Värmdövallen AB har
bestritt Heving & Hägglund AB:s kvarstadsansökan och för egen del yrkat ersättning
för rättegångskostnader med 64 000 kr exklusive mervärdesskatt.
Heving & Hägglund AB har vidhållit sitt yrkande om kvarstad och bestritt
Värmdövallen AB:s yrkande om rättegångskostnader. Såsom i och för sig skälig
ersättning för rättegångskostnader har vitsordats 15 000 kr exklusive mervärdesskatt.
Tingsrätten meddelar följande

SLUTLIGA BESLUT
Slut
1. Tingsrätten avslår Heving & Hägglund AB:s yrkande om kvarstad.
2. Heving & Hägglund AB ska ersätta Värmdövallen AB för rättegångskostnader med
30 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen
för detta beslut till dess betalning sker.

Skäl
Enligt tingsrättens bedömning har Heving & Hägglund AB visat sannolika skäl för att
bolaget har en fordran mot Värmdövallen AB.

  
NACKA TINGSRÄTT                          PROTOKOLL
2012-09-13
T 4478-12

För att kvarstad ska beviljas måste sökanden även visa att det skäligen kan befaras att
motparten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt
undandrar sig att betala skulden. Det ska alltså föreligga en konkret sabotagerisk.
Heving & Hägglund AB har anfört att Värmdövallen AB på grund av ekonomiska
svårigheter torde sakna förutsättningar att erlägga den utestående fordran samt att det
föreligger en risk för att Värmdövallen AB i syfte att undandra sig betalningen av
fordran kommer att genomföra en försäljning av sporthallen till närstående intressent.

Denna risk är enligt bolaget konkret med hänsyn till att Värmdövallen AB, trots att
sannolika skäl föreligger, försöker förhala och undandra sig betalning. Heving &
Hägglund AB har också anfört att en eventuell försäljning av sporthallen är
okontrollerbar för bolaget då det saknas möjligheter att genom exempelvis offentliga
register kunna kontrollera om så sker. Eftersom sporthallens värde sannolikt är lägre än
dess bokförda värde och då det finns krediter uppgående till ca 30 miljoner kr för
finansieringen av den, finns det därvid en risk för att Heving & Hägglund AB inte får
betalt, särskilt som ytterligare tillgångar av större värde saknas i Värmdövallen AB.
Värmdövallen AB:s soliditet uppgick den 31 december 2011 till en procent och har
därefter troligen försämrats ytterligare, då bolaget haft ett negativt resultat under det
första kvartalet 2012.

Värmdövallen AB har bestritt att bolaget försöker undandra sig betalning och att det
finns en risk för att bolaget i detta syfte säljer sporthallen. Värmdövallen AB har också
hävdat att sporthallens värde får antas motsvara hallens bokförda värde och att Heving
& Hägglund AB därför inte skulle lida någon skada om sporthallen skulle försäljas.
Det är i målet ostridigt att utestående fakturor alltjämt är oreglerade. Det faktum att en
av fakturorna endast avser mervärdesskatt ger också anledning att i någon mån
misstänka att Värmdövallen AB inte vill reglera Heving & Hägglund AB:s utestående
fordran. Utöver detta har dock inte framkommit något konkret som ger stöd åt Heving
& Hägglund AB:s farhågor om att Värmdövallen försöker undandra sig den skuld som
bolaget kan ha. Inte heller har Värmdövallen AB hittills vidtagit några åtgärder som

                                                                                                                                  3
NACKA TINGSRÄTT                          PROTOKOLL
2012-09-13
T 4478-12

tyder på att bolaget avser att avyttra sporthallen. Vid en sammantagen bedömning
finner tingsrätten därför inte visat att det skäligen kan befaras att Värmdövallen AB
genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att
betala skulden. Heving & Hägglund AB:s kvarstadsyrkande ska därmed avslås.
Vid denna utgång i målet ska Heving & Hägglund AB ersätta Värmdövallen AB:s
rättegångskostnader.

Ersättning för rättegångskostnad ska fullt motsvara kostnaden för rättegångens
förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt
kostnaden varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Det åligger den
som vill ha ersättning för viss kostnad att visa att begärd ersättning är skälig. Bolaget
har i målet inte inkommit med någon specificerad kostnadsräkning. Det går mot
bakgrund härav inte att bedöma vilka åtgärder som Värmdövallen AB:s ombud
vidtagit. Målet i sig har inte varit av särskilt komplicerad art och i målet har endast
förevarit begränsad skriftväxling. Mot bakgrund härav finner tingsrätten inte visat att
begärd kostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av Värmdövallen AB:s rätt i
målet. Tingsrätten bestämmer därför den ersättning som Heving & Hägglund AB ska
utge för rättegångskostnader till skäligen ansedda 30 000 kr, allt avseende ombudsarvode.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 406)
Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast
den 4 oktober 2012. Prövningstillstånd krävs.

Som ovan
Elisabet Wass Löfstedt

4
Bilaga
www.domstol.se
DV 406 2009-02 Producerat av Domstolsverket

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE BESLUT I TVISTEMÅL
OCH ÄRENDE
Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet
prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet
av beslutet.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från beslutets datum. Sista
dagen för överklagande finns angiven på sista
sidan i beslutet.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras att prövningstillstånd
meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd
om
1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som tingsrätten har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas
av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt
att det klart och tydligt framgår av överklagandet
till hovrätten varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. det beslut som överklagas med angivande
av tingsrättens namn samt dag
och nummer för beslutet,
2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid
parterna benämns klagande respektive
motpart,
3. den ändring av tingsrättens beslut som
klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet,
5. de omständigheter som åberopas till
stöd för att prövningstillstånd ska
meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden
bifogat tillräckligt antal kopior, framställs
de kopior som behövs på klagandens bekostnad.
Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av beslutet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser
om någon överklagar avgörandet dit.
Bilaga 1

onsdag 19 september 2012

Nu klarnar det i Värmdö kommuns tvist med sina egna advokater

Nu visar det sig att tvisten mellan Nationalmuseum och Värmdö kommun å ena sidan och Advokatfirman Gärde & Partners åt andra sidan kan ha ett samband.

Kommunen tecknade nämligen ett avtal med Advokatfirman Gärde & Partners som i princip innebar att man i första hand skulle använda dem. I stället går man till den betydligt mera okända och mindre byrån Ann-Christine Jonsson i denna tvist.

Detta skulle kunna tolkas som ett avtalsbrott från kommunens sida.
I det läget kan det vara så att kommunen i stället häver avtalet med just Advokatfirman Gärde & Partners. Så i stället för en tvist har nu kommunen två tvister.

Bloggen har sökt advokat Björn Gärde som inte vill uttala sig, med hänsyn till klientsekretessen.
Han meddelar dock att bolaget Advolex AB inte var moderbolag till Gärde & Partners när man tecknade ramavtalet med kommunen.

Bloggen har överklagat Värmdö kommuns beslut att hemligstämpla ärendet.

Om Värmdö kommun hävt avtalet utan grund riskerar kommunen skadestånd.

Konungariket Sverige har stämt Värmdö kommun


I en stämningsansökan stämmer Värmdö kommun i ett tvistemål om Gustavsbergs porslinsmuseum. Staten företräds av A1 Advokater, advokat Torgny Wetterberg och jur. kand Josefin Mallmin. Stämningsansökan lämnades in den 21 juni i år. Målet har nummer T 3488/12 i Nacka Tingsrätt.

Kommunen företräds av advokaten Ann-Christine Jonsson i Stockholm. Värmdö kommun har begärt uppskov med att bemöta statens stämning till den 28 september och fått det av tingsrätten.

Enligt staten, Nationalmuseum är Värmdö kommun skyldig 259 542 kronor. Staten menar att kommunen begått avtalsbrott.

Bloggen publicerar hela stämningen.

Man kan undra hur det kan ha gått så långt?måndag 17 september 2012

Värmdö kommun i konflikt med juridisk rådgivare - häver avtal

Värmdö kommun har hamnat i konflikt med en av sina leverantörer.
 Det gäller en av de advokatfirmor man tidigare hade ramavtal med om juridiska tjänster.

Advokatfirman som det gäller är Gärde & Partners AB, i Stockholm.
Enligt Värmdö kommuns upphandlingschef, Thomas Andersson har man hävt avtalet. Bolaget är också bortplockat från hemsidans förteckning över dem kommunen har ramavtal med.

När bloggen ville ha ut hävningen meddelade kommunen att man belagt hela ärendet med sekretess. Orsaken till detta är, enligt Värmdö kommun: "att ett offentliggörande av informationen skulle kunna påverak pågående förhandlingar och skada det allmännas ekonomiska intresse genom att kommunens ställning  som part försämras om uppgifterna röjs". Beslutet är fattat den 17 september av kommundirektören Stellan Folkesson.

Fotnot: Advokatfirman Gärde & Partners moderbolag Advolex AB gick i konkurs den 12 september i år. Värmdö kommun har för närvarande ramavtal med åtta jurist/advokatbyråer, länk när det gäller juristtjänster.