söndag 8 maj 2011

Antalet skattebetalare i Värmdö

Det finns siffror som Värmdö kommun inte talar så mycket om. En av dem är förhållandet mellan antalet skattebetalare och hur många invånare kommunen har.

Den senast tillgängliga statistiken från december 2009 talar om att antalet skattebetalare var 26 041. Vid den tidpunkten var det totala antalet innevånare 38 346. Det innebär att antalet skattebetalare är 68%. En siffra som måste höjas på sikt.

måndag 2 maj 2011

Skolinspektionens rapport om Brunns skola

Beslut

efter tillsyn i Brunns skola i Värmdö kommun

Rektorn Ulrika Görtz

Värmdö kommun 134 81 Gustavsberg


Tillsyn av Brunns skola i Värmdö kommun Helhetsbedömning

Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena.

Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Brunns skola och Värmdö kommun skickat in, de verksamhetsredogörelser de lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten.

Brunns skola är i många delar en fungerande skola. I den nationella statistiken framkommer dock att skolans kunskapsresultat försämrats jämfört med föregående läsår. År 2010 nådde enbart 78 procent av eleverna målen för utbildningen, 91 procent var behöriga till nationellt program på gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet var 213. Andelen eleven som nått målen för samtliga ämnen har de två senaste åren legat mellan 92-96 procent.

Elevernas kunskapsresultat följs upp och utvärderas på individ- och gruppnivå utfrån de nationella målen. Skolan behöver även systematiskt följa upp och utvärdera elevernas kunskapsresultat på skolnivå för att identifiera vilka insatser som behöver sättas in för att förbättra måluppfyllelsen. Nationell statistik visar att det de senaste åren funnits en betydande differens mellan resultat av de nationella proven och slutbetyget i svenska. Skolan har identifierat problemet och har vidtagit vissa åtgärder, dock har ingen märkbar förändring skett. Diskussion kring avvikelser mellan resultat på nationella prov och slutbetyg förs i ämneslagen, dock ej på skolnivå. Skolan strävar genom samrättning av de nationella ämnesproven i kommunen efter en mera likvärdig bedömning.

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.seSkolan har i kommunens ämnesnätverk genomfört ett arbete med att diskutera de nationella målen och utarbeta lokala kursplaner för samtliga ämnen och årskurser. Skolan har ingen sammanställning av skolans samlade resultat i samtliga ämnen i årskurs 5 och 9 och gör därmed heller ingen övergripande uppföljning eller utvärdering av skolans samlade resultat.

Lärarna följer upp och utvärderar elevernas kunskapsresultat samt resultaten av de nationella ämnesproven i arbetslagen i årskurserna 1-5 och ämneslagen i årskurserna 6-9. För de elever som inte når målen i de nationella ämnesproven upprättas åtgärdsprogram. Det framkommer vid tillsynen att kopplingen mellan nationella mål och den framåtsyftande delen i de individuella utvecklings- planerna är otydlig och att lärarnas information till eleverna om framgångs- och utvecklingsbehov är otillräcklig.

Brunns skolledning som är ny från och med november 2010 har under sin tid identifierat ett antal brister i skolans verksamhet. Rektorn skaffar sig information om skolans verksamhet genom arbetslagsledare och systematiska besök i verksamheten. Tillsammans med skolledning driver rektorn utvecklingsarbete inom identifierade utvecklingsområden som elevinflytande, betyg och bedömning och datoranvändning i skolan. Tillsynen visar att samverkan mellan skolans arbetslag behöver stärkas med syfte att tydliggöra mål i de olika ämnena samt att ge förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

Tillsynen visar att eleverna upplever sin skola som trygg. Skolan bedriver ett kontinuerligt värdegrundsarbete och följer även upp arbetet i elevenkäter. Skolan plan mot kränkande behandling är förankrad i verksamheter och uppfyller förordningarnas krav.


Beslut


Skolinspektionen har i tillsynen av Brunns skola identifierat följande brister som ska åtgärdas:

- Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen att uppnå i samtliga ämnen ( Lpo 94, 2.2).

- De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningarnas krav (7 kap. 2 § grundskoleförordningen).

- Lärarna använder inte resultaten från de nationella ämnesproven för att bedöma elevers kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning (7 kap. 10 § grundskoleförordningen).

- Rektorn tar inte ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder underlag för att nå de nationella målen (2 kap. 2 § 1985 års skollag, Lpo 94 1. Den enskilda skolans utveckling samt 2.8 Rektors ansvar).

- Rektorn och lärarna klargör inte mål och krav för föräldrar och elever (Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter).

- Lärarna samverkar inte så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer).

- Rektorn och lärarna har inte höga och tydliggjorda förväntningar på elevernas förmåga (Lpo 94, 1 skolans värdegrund och uppdrag, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande).

- Skriftliga bedömningar ges inte enligt grundskoleförordningens krav (7 kap. grundskoleförordningen 9 §).

- Åtgärdsprogram som uppfyller författningarnas krav utarbetas inte för alla elever som är i behov av särskilt stöd (5 kap. 1 § grundskoleförordningen).

- Utbildningen är inte avgiftsfri (4 kap. 4 § skollagen).


Rektor och Värmdö kommun har ansvar för att Brunns skola snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna.

Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast 3 månader från den dag beslutet för Värmdö kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet.

Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med att åtgärda bristerna.


Bedömningarna redovisas i bilagorna. I ärendets slutliga handläggning har deltagit Ann-Katrin Karlsson


På Skolinspektionens vägnar


Bertil Karlhager Enhetschef Marita Bergman Undervisningsråd

Bilagor:

Bilaga 1 Bilaga 2, länk