torsdag 24 februari 2011

Revisionsrapport på villovägar "hittad" efter 4 månader

Några skolor i Värmdö kommun har köpt Mac datorer.
Detta har utlöst ett smärre krig mellan kommunens centrala it-enhet och de aktuella skolorna. Vid sidan har produktionschefen Elisabeth Fredell stått på ena sidan och den förre kommundirektören Magnus Hedenfalk på andra sidan.

Som om det inte skulle vara nog har den tidigare produktionsstyrelsen bråkat med utbildningsnämnden i denna fråga. Här hamnade moderaten Hans Ove Görtz i luven på folkpartisten Peter Bondesson.

Som om detta nu inte skulle räcka hamnade frågan också hos kommunens revisorer. Där gjorde KPMG en revisionsrapport till kommunrevisorerna 2010-04-08. Kommunrevisorerna skrev till kommunfullmäktige 2010-09-23, diarienummer 10KS/0202.

Hur kommunen har hanterat själva sakfrågan är en sak. En annan är hur man hanterar skrivelser som kan resultera i kritik av ledande politiker.

Revisorernas skrivelse har sedan blivit "liggande" fram till 2011-01-20. Då hittas den "plötsligt" hittats av den dåvarande kommundirektören Magnus Hedenfalk.
Denna skrivelse har då inte blivit diareförd på fyra månader.

Detta är den officiella versionen av historien.

Enligt uppgifter som kommit till bloggen har den i stället mer eller mindre blivit "glömd" av kommunfullmäktiges ordförande Monica Pettersson. Hon lär ha varit intresserad av att "skydda" en ledande partikollega i nomineringssammanhang.
Hur som helst. Monica Pettersson är ansvarig för att hålla ordning på papperna till kommunfullmäktige. Det har hon inte lyckats med.

De kompletta revisionsrapporterna kan man få genom att ringa till kommunsekreteraren Per Fogelström via Värmdö kommuns växel .

tisdag 15 februari 2011

Värmdö kommuns misslyckade slamupphandling dag för dag

En liten kom ihåg lista för vad som hänt i Värmdö kommuns slamupphandling 2010-2011

 1. Värmdö Kommun begär in anbud på insamling av slam enligt ett förfrågningsunderlag daterat 2010-03-03. Av punkt 2.5.2 i underlaget framgår att Värmdö Kommun föredrar att ta emot elektroniska anbud (e-anbud).

 1. Cija och Miljövision lämnar in anbud till Värmdö kommun. Miljövision lämnar ett e-anbud den 26/4-10 kl. 16.29 enligt kvittens. Anbud skulle vara kommunen tillhanda senast 2010-04-26.

 1. Värmdö Kommuns Samhällstekniska nämnd ( STN ) fattar det första tilldelningsbeslut den 2010-05-18 utan att beakta Miljövisions anbud. Entreprenör blir Cija.

 1. Beslutet kommer till Miljövisions kännedom som ifrågasätter varför Värmdö Kommun inte har beaktat deras anbud och därför inte varit med i utvärderingen.

 1. STN fattar ett nytt tilldelningsbeslut, det andra, 2010-06-08 där man beaktat samtliga anbudsgivare. Miljövision får kontraktet.

 1. 2010-06-17 lämnar Cija Tank in en ansökan om överprövning av Värmdö komuns andra tilldelningsbslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Man begär att Miljövision anbud inte skall tas med i anbudsutvärderingen eftersom ett skall krav i förfrågningsunderlaget inte är uppfyllt av Miljövision.

 1. Värmdö Kommun svarar förvaltningsrätten och hävdar att upphandlingen uppfyller de grundläggande kraven om de gemenskapsrättsliga principerna om likabehandling,transparens och föutsägbarhet mm.

 1. Dom från Förvaltningsrätten meddelas 2010-07-08. Domstolen bifaller ansökan om överprövning. Upphandlingen får avslutas först sedan rättelse vidtagits om att Miljövision inte skall tillåtas delta i utvärderingen av anbuden.

 1. Nytt tilldelningsbeslut, det tredej fattas 2010-08-23 av ordföranden i Samhällstekniska nämnden Peter Frej. Han fattar beslutet med stöd av § 2.7 i Samhällstekniska nämndens delegationsordning. Denna gång antas Cija Tank som entreprenör.

 1. 2010-08-30 ansöker Miljövision till Förvaltningsrätten om överprövning av offentlig upphandling med interimistiskt yrkande.

 1. 2010-08-31 meddelar Förvaltningsrätten dom. Rätten avslår Miljövisions ansökan om åtgärder enligt LOU.

 1. 2010-09-01 överklagar Miljövision denna dom till kammarrätten i Stockholm och yrkar om interimistiskt beslut.

 1. 2010-09-02 fattar kammarrätten beslut. Av protokollet framgår att man senare skall fatta beslut om prövningstillstånd men att upphandlingen tills vidare inte får avslutas.

 1. 2010-09-07 undertecknas ett entreprenadavtal, det femte mellan Värmdö Kommun och Cija Tank.

 1. 2010-09-16 meddelar kammarrätten prövningstillstånd.

 1. 2010-11-05 medddelar kammarrätten dom. Man skriver att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts på så sätt att Miljövisions anbud tas med i anbudsutvärderingen. Kammarrättens interimistiska förordnande den 2 september 2010 upphör härmed att gälla. Värmdö kommun har förelagts att yttra sig i målet men hör inte av sig.

 1. 2010-11-26 Värmdö Kommun ansöker om prövningstillstånd hos regeringsrätten

 1. 2010-11-30 Regeringsrätten beslutar att inte ge prövningstillstånd . Kammarrättens avgörande dom står därmed fast.

 1. 2010-12-22 tecknar Värmdö kommun ett avtal, det sjätte. Denna gång med företaget Miljövision om slamtömning. Man har inte sagt upp eller annullerat avtalet med Cija. Nu står Värmdö kommun med två avtal om slamtömning.

 1. 2010-12-28 Meddelar kommunen att man inte tänker beställa slamtömning enligt avtal och ”inte låter det träda i kraft”. Omsättning på avtalet under fem år är ca 40- 45 miljoner

Resultat: En överhängande risk att kommunen tvingas betala skadestånd till företaget Cija . Risken för kommunen är minst 10 miljoner kronor och kan vara ända upp till 20 miljoner kronor. Skattebetalarna kan få betala dyrt för detta slarv och denna oskicklighet.

måndag 14 februari 2011

Kristdemokrater börjar tröttna på samarbetet i koalitionen

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
From: "Clarence Örhammar"
To:
Date: Sat, 05 Feb 2011 20:49:14 +0100
Subject: Vd: Sv: Minnesanteckningar
hhej jag börjar krokna på detta som du ser. Beklagar om jag ställer till det men för min del handlar det om värdig behandling. Jag har har inte erfarenheten att behöva bli så förnedrad som jag känner mig men sånt kan väl bara hända i Värmdö. Mitt svar är til vice Ingemar i Vaxholm som stöttar mig fullt ut tilllika övriga i nämnden Jösta, Bladholm och fd soc.chef Vaxholm samtliga ordinarie.
Värmdö Monica p samt handläggarna har stängt av mig från den den allmänna e-postadresen överförmyndaren som jag själv faktiskt initierade beroende på att kritiken mot överförmynderiet är ständigt återkommande och jag skall inte få chansen att läsa eller rädda ansiktet gentemot värmdöborna. I övrig se bilaga.
Ja det lutar emot att de kan ta stt överförmynderi åt det håll de önskar. Jag har ej tid och ork känns det som att kämpa mot Monica P och en enskild handläggare. Jag inser nu vad vuxen mobbning innebär. Hälsn Clarence kopia har gåt till de ord. i nämnden som stöttar mig fullt ut men frågan är om jag har motivation att kämpa på när det ändå lär gå åt skogen med denna ledning. Var finns den ? Detta lär bi lit hett politiskt med mitt utttalnde men jag tar hand om allt som kommenteras.


---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
From: "Clarence Örhammar"
To: ,, ,
Date: Sat, 05 Feb 2011 19:49:06 +0100
Subject: Sv: Minnesanteckningar

Tack Ingemar, jag har återigen konstaterat att vi har en väl sammanhållen grupp och känner stolthet inför det faktum att så är fallet Jag ingår i något som i värmdös politiska ledning kallas A12 dvs ordföranden och k-råd. Kan efter det senaste mötet konstatera att vi eller åtminstone jag har en lång väg att vandra. Tråkigt med tanke på det resurslöseri det kan innebära beroende på att det i Värmdö är tjänstemännen som styr och politikerna kasserar in sin monetära andel och är nöjda. Efter 50 år som värmdöbo känner jag en pinsamhet att inför systerkommun Vaxholm konstatera detta faktum. Jag må tillhöra ett väldigt litet parti men har en gräns för min värdighet när det gäller den behandling man utsätts för. Ett exempel är att man ännu idag inte har förhandlat fram med mig vad som gäller beträffande lön för vårt presidium i nämnden mer än att det handlar om en total pott på 31 % av ett årsarvode som skall delas mellan vår nämnd samt kommunens revisorer. För min del handlar det inte om mat för dagen då jag redan har mer än väl efter ett långt arbetsliv utan mera som en attityd att Överförmyndarnämnden och mig som ordförande och Kristdemokrat. Det hela känns utmananade och jag må så vara en person som inte var tänkt i moderaterna Värmdö som ordförande utan blev det då jag anser med viss rätt är den mest kompetenta för uppgiften när det gäller erfarenhet av området och inte minst medborgardialogen med värmdöborna som jag onekligen har en god kontakt och kännedom om.
Jag ältar numera detta regelbundet och väntar ivrigt på att Frida Ragnarsson vår förvaltningschef någon gång skall ta en kontakt med mig för att efterhöra vad vi i vår grupp vill få ut av verksamheten och de krav vi ställer för att säkerställa våra respektive huvudmän och behövande den trygghet de har rätt att kräva av oss. Det är det som egentligen är meningen med hela vår insats i denna nämnd. Jag har under de senaste dagarna varit i kontakt med Stockholms Överförmyndarnämnd som jag känner sedan många år tillbaka och fått nödvändigt material för att sammankalla till vårt första nämndmöte.
Sammantaget skäms jag över att konstatera det ointreese och icke utan viss anledning den kränkande behandling vi som ny nämnd får. Pinsamt att behöva vara i centrum för detta men kämpar förstås på ett tag till då jag trots allt inser att jag att inget lär bli bättre om jag lämnar in för Vaxholm och Värmdös del. I vår grupp finns inga betalda målvakter utan några som vill vara med och hjälpa de som så behöver i våra respektive kommuner. Tänk vad man kan uträtta när man blir förbannad( ursäkta uttrycket) Trevlig helg och vi kämpar på så får vi se/ Clar

fredag 4 februari 2011

En försenad julklapp till Värmdö kommun

Till Förvaltningsrätten i Stockholm

Tegeluddsvägen 1

115 76 Stockholm

Överklagat beslut

Värmdö kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2010 avseende §§ 298 och 324 beträffande utseende av kommunalråd och oppositionsråd och övriga beslut vid detta sammanträde som är relaterade till fördelning av resurser mellan partierna.

Yrkanden

Det yrkas att förvaltningsrätten upphäver Värmdö kommunfullmäktiges beslut av den 15 december 2010, § 42 samt övriga beslut som innebär fördelning av resurser till partierna på detta sammanträde som fördelning av presidieposter.

Det yrkas även att förvaltningsrätten meddelar verkställighetsförbud, inhibition avseende ovan nämnda beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun har vid sammanträde den 15 december beslutat att fördela kommunalråds-, oppositionsråds- och samordningsresurser på sådant sätt att bland annat centerpartiet inte tilldelats några resurser ur denna pott. Mot bakgrund av detta finner klaganden att beslutet strider mot kommunallagen.

Beslutet som det är utformat innebär en så allvarlig inskränkning i de förfördelade partiernas möjlighet att bedriva opinionsbildning och politiskt arbete på lika villkor att beslutet inte ska verkställas.

Det torde också strida mot de allmänna rättsmedvetandent om beslutet stod sig.

Eftersom lång tid kan förflyta mellan det att beslutet fattats av kommunfullmäktige och en dom vinner laga kraft är det av yttersta vikt för de förfördelade att beslutet dessförinnan inte får verkställas och att förvaltningsrätten således meddelar inhibition.

Bakgrund, sakomständigheter och vägledande domar på området

Kommunallagen innehåller ett antal regler som har till syfte att säkerställa likabehandling och att väljarnas röster i kommunalval i största möjliga utsträckning speglas vid utövandet av demokratin i de olika kommunala organen.

I sammanhanget kan pekas på RÅ 1999 ref. 46 där kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte anslutit sig till det kommunala avgiftssystemet än till övriga daghem har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (KL).

På samma sätt kan man hävda att parti som inte ingått organiserat samarbete med annat oppositionsparti inte ska missgynnas vad gäller tillgång till resurser.

Lagstiftaren har på olika sätt pekat på vikten att alla medlemmar i kommunen behandlas lika, och i det inkluderas även de röstberättigande Detta framgår av en av portalparagraferna i kommunallagen, nämligen 2 kap § 2 KL, i vilket lagrum det sägs att kommunens medlemmar ska behandlas lika. Så som klaganden förstår detta gäller detta även vad gäller vad gäller val av parti. Största möjliga proportionalitet ska därför eftersträvas vid fördelning av resurser. Ju större de fördelade resurserna är desto viktigare är det att inte något parti förfördelas på ett obilligt sätt.

Lagstiftaren uttrycker detta också genom formuleringen i 2 kap § 10 KL vari man talar om partistöd. Vad som avses med partistöd är inte klart definierat. Det torde dock omfatta alla de resurser som politiska partier erhåller på skattebetalarnas bekostnad, häri torde innefattas kommunalråds-, oppositionsråds- och samordningsresurser. Smärre avvikelser bör kunna vara möjliga att göra för den beslutade församlingen. Större avvikelser torde emellertid innebära brott mot kommunallagen varför sådana beslut per definition torde vara olagliga.

I Värmdö kommuns fall rör fördelningen av samordnings-, kommunalråds- och oppositionsrådsresurser cirka 5,5 helårsarbetstider och medel motsvarande cirka 5 miljoner kr av kommunmedlemmarnas medel. Det förhållandet att större oppositionspartier och den styrande majoriteten kommit överens om att utesluta ett eller flera mindre partier från medelsfördelningen vad gäller den del av partistödet som avser oppositionsråd- och samordningsresurser torde inte han någon rättsverkan. Kommunallagens regler enligt 2 kapitlet §10 KL är nämligen tvingande.

I föreliggande fall har partier motsvarande cirka 90 procent av rösterna i fullmäktige tillskansat sig 100 procent av dessa resurser.

Det är även värt att notera vad som anförs i RÅ 1994 ref 104. "Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti." ger uttryck för den rättviseprincip som bör gälla för partistödets utformning samt att den innebär att det i allmänhet inte är tillräckligt med ett stöd som fördelas per mandat. När det gäller grundstödets utformning anges att även om den naturliga principen för bestämmande av grundstöd är likafördelning mellan de i fullmäktige representerade partierna så framstår en helt konsekvent tillämpning av en sådan princip inte alltid som ett självklart rättvisekrav. De allra minsta partierna kan i vissa fall anses ha ett mindre behov av grundstöd än de största. Om stödet sätts till lägre nivå för ett litet parti - dvs. ett parti som har ett i förhållande till fullmäktigeförsamlingens storlek ringa antal mandat - bör detta därför inte i sig uppfattas som ett otillbörligt missgynnande. Däremot bör inget parti som är företrätt i fullmäktige kunna uteslutas när det gäller grundstöd. Till grund för bedömningen om kraven i meningen är uppfyllda skall vidare ligga det totala partistödets fördelning.”

Vidare kan rättsfallet RÅ 2000:2 anföras där det framhålls att: ”Enligt motiven bör det kommunala partistödet numera ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin”. Det är vidare värt att notera vad regeringsrätten säger i sina domskäl till RÅ 2000:2: ”Beslutet har således inneburit att det totala partistödet skulle fördelas på ett sätt som inte väsentligt avvikit från vad som hade varit fallet om fördelningen skett med utgångspunkt enbart i mandaten i fullmäktige. Vid sådant förhållande finner Regeringsrätten med beaktande av den ojämna mandatfördelningen att beslutet har getts en utformning som otillbörligt gynnat vissa partier och missgynnat andra. Beslutet strider följaktligen mot 2 kap. 10 § KL.”

Detta torde innebära att man vid beräkning av skäligheten ska ta i beaktande samtliga de resurser som tillställs de olika partierna genom kommunen, antingen på sådant sätt som avses i 2 kap §10 KL eller enligt 5 kap 46 § KL.

Enligt klagandens mening är förhållandena i överklagade beslutet jämförbara med de i rättsfallet då bland annat centerpartiet blivit missgynnat på grund av den utformning som stödet getts.

Beslutet torde även vara ett brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilken har status som svensk grundlag.

Man kan även diskutera huruvida fördelning av presidieposter ska medtas i ett resonemang om partistöd. Arvodesberättigade sådana poster torde vara att jämställa med partistöd.

I Värmdö kommuns fall omfattar detta ytterligare cirka 6 årsarbetstider.

Beroende om på om man inberäknar arvodesberättigade presidieposter eller ej förfogar 6 partier över resurser motsvarande mellan 0,5-1,0 årsarbetstider som egentligen skulle ha tillfallit andra partier. Detta torde inte vara förenligt med 2 kap §10 KL

I avgörandet RÅ 1994 ref 104 uttalar regeringsrätten “Kommunfullmäktiges beslut om tillsättande av oppositionsråd får anses utgöra ett beslut om tillsättande av en sådan fullmäktigeberedning som bestämmelserna i 3 kap 7 § kommunallagen avser (jfr RÅ82 2:43)” Av detta följer att resurserna ska fördelas proportionellt, så har emellertid inte skett i nu överklagade beslutet. Med beaktande av regeringsrättens avgörande strider således beslutet även mot 5 kap § 46 KL. Det får anses att även kommunalråds- och samordningsresurser innefattas i regeringsrättens definition av beslut som kan innefattas i 3 kap 7 § KL.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner klaganden att beslutet strider mot kommunallagen.

Principiellt resonemang relaterat till Värmdö kommun

Regeringsrätten framhåller att partistöd inte får utformas så att småpartier missgynnas. Samtidigt menar regeringsrätten i RÅ 1994 ref 104 att oppositionskommunalråd ska följa bestämmelserna i 3 kap § 7 KL. Följaktligen ska bestämmelserna i 5 kap § 46 tillämpas vid val och således ska proportionalitet tillämpas. Väl att märka är att domen enbart berörde oppositionsråd. Sannolikt skulle regeringsrätten ha inkluderat samordningsresurser och kommunalrådsresurser. Med en sådan bedömning ska centerpartiet med sina ar 3 platser av kommunfullmäktiges 51 ha sin proportionella andel av dessa. I stället har de större partierna och den styrande koalitionen för Värmdö disponerat över alla resurser. Någon proportionalitet har således inte tillämpats. På denna grunden är det av stor betydelse att få det klarlagt om beslutet i Värmdö kommunfullmäktige strider mot kommunallagen.

Om regeringsrättens beslut i stället ska tolkas så att enbart oppositionskommunalråd ska utses proportionellt och kommunalråd samt samordningsresurser ska anses som partistöd är det beslut som Värmdö kommunfullmäktige fattat i strid med vad regeringsrätten tidigare uttalat om hur partistöd ska vara konstruerat. Det är av stor betydelse att få klarlagt vad som kan anses vara inkluderat i begreppet partistöd. Dessutom är det av stort värde att få ett rättsligt klarläggande om den metod Värmdö kommunfullmäktige använt sig av är förenlig med kommunallagen. Centerpartiet på Värmdö har, som nämnts, inte fått del ur denna resurs, trots att man har 3 platser av kommunfullmäktiges totalt 51 platser.

Värmdö den 24 december 2010

Stefan Mårtensson

onsdag 2 februari 2011

Mål nr 5-11 mot Värmdö kommun, det gäller vem som ska ha resurser för opinionbildning

Till Förvaltningsrätten i Stockholm

Tegeluddsvägen 1

115 76 Stockholm

Överklagat beslut

Värmdö kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2010 avseende paragraf §§ 298 och 324 beträffande utseende av kommunalråd och oppositionsråd och övriga beslut vid detta sammanträde som är relaterade till fördelning av resurser mellan partierna.

Yrkanden

Det yrkas att förvaltningsrätten upphäver Värmdö kommunfullmäktiges beslut av den 15 december 2010, § 42 samt övriga beslut som innebär fördelning av resurser till partierna på detta sammanträde som fördelning av presidieposter.

Det yrkas även att förvaltningsrätten meddelar verkställighetsförbud, inhibition avseende ovan nämnda beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun har vid sammanträde den 15 december beslutat att fördela kommunalråds-, oppositionsråds- och samordningsresurser på sådant sätt att bland annat centerpartiet inte tilldelats några resurser ur denna pott. Mot bakgrund av detta finner klaganden att beslutet strider mot kommunallagen.

Beslutet som det är utformat innebär en så allvarlig inskränkning i de förfördelade partiernas möjlighet att bedriva opinionsbildning och politiskt arbete på lika villkor att beslutet inte ska verkställas.

Det torde också strida mot de allmänna rättsmedvetandent om beslutet stod sig.

Eftersom lång tid kan förflyta mellan det att beslutet fattats av kommunfullmäktige och en dom vinner laga kraft är det av yttersta vikt för de förfördelade att beslutet dessförinnan inte får verkställas och att förvaltningsrätten således meddelar inhibition.

Bakgrund, sakomständigheter och vägledande domar på området

Kommunallagen innehåller ett antal regler som har till syfte att säkerställa likabehandling och att väljarnas röster i kommunalval i största möjliga utsträckning speglas vid utövandet av demokratin i de olika kommunala organen.

I sammanhanget kan pekas på RÅ 1999 ref. 46 där kommuns beslut att utge lägre bidrag till sådana enskilda daghem som inte anslutit sig till det kommunala avgiftssystemet än till övriga daghem har ansetts strida mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen (KL).

På samma sätt kan man hävda att parti som inte ingått organiserat samarbete med annat oppositionsparti inte ska missgynnas vad gäller tillgång till resurser.

Lagstiftaren har på olika sätt pekat på vikten att alla medlemmar i kommunen behandlas lika, och i det inkluderas även de röstberättigande Detta framgår av en av portalparagraferna i kommunallagen, nämligen 2 kap § 2 KL, i vilket lagrum det sägs att kommunens medlemmar ska behandlas lika. Så som klaganden förstår detta gäller detta även vad gäller vad gäller val av parti. Största möjliga proportionalitet ska därför eftersträvas vid fördelning av resurser. Ju större de fördelade resurserna är desto viktigare är det att inte något parti förfördelas på ett obilligt sätt.

Lagstiftaren uttrycker detta också genom formuleringen i 2 kap § 10 KL vari man talar om partistöd. Vad som avses med partistöd är inte klart definierat. Det torde dock omfatta alla de resurser som politiska partier erhåller på skattebetalarnas bekostnad, häri torde innefattas kommunalråds-, oppositionsråds- och samordningsresurser. Smärre avvikelser bör kunna vara möjliga att göra för den beslutade församlingen. Större avvikelser torde emellertid innebära brott mot kommunallagen varför sådana beslut per definition torde vara olagliga.

I Värmdö kommuns fall rör fördelningen av samordnings-, kommunalråds- och oppositionsrådsresurser cirka 5,5 helårsarbetstider och medel motsvarande cirka 5 miljoner kr av kommunmedlemmarnas medel. Det förhållandet att större oppositionspartier och den styrande majoriteten kommit överens om att utesluta ett eller flera mindre partier från medelsfördelningen vad gäller den del av partistödet som avser oppositionsråd- och samordningsresurser torde inte han någon rättsverkan. Kommunallagens regler enligt 2 kapitlet §10 KL är nämligen tvingande.

I föreliggande fall har partier motsvarande cirka 90 procent av rösterna i fullmäktige tillskansat sig 100 procent av dessa resurser.

Det är även värt att notera vad som anförs i RÅ 1994 ref 104. "Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti." ger uttryck för den rättviseprincip som bör gälla för partistödets utformning samt att den innebär att det i allmänhet inte är tillräckligt med ett stöd som fördelas per mandat. När det gäller grundstödets utformning anges att även om den naturliga principen för bestämmande av grundstöd är likafördelning mellan de i fullmäktige representerade partierna så framstår en helt konsekvent tillämpning av en sådan princip inte alltid som ett självklart rättvisekrav. De allra minsta partierna kan i vissa fall anses ha ett mindre behov av grundstöd än de största. Om stödet sätts till lägre nivå för ett litet parti - dvs. ett parti som har ett i förhållande till fullmäktigeförsamlingens storlek ringa antal mandat - bör detta därför inte i sig uppfattas som ett otillbörligt missgynnande. Däremot bör inget parti som är företrätt i fullmäktige kunna uteslutas när det gäller grundstöd. Till grund för bedömningen om kraven i meningen är uppfyllda skall vidare ligga det totala partistödets fördelning.”

Vidare kan rättsfallet RÅ 2000:2 anföras där det framhålls att: ”Enligt motiven bör det kommunala partistödet numera ses som ett allmänt samhälleligt stöd för att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin”. Det är vidare värt att notera vad regeringsrätten säger i sina domskäl till RÅ 2000:2: ”Beslutet har således inneburit att det totala partistödet skulle fördelas på ett sätt som inte väsentligt avvikit från vad som hade varit fallet om fördelningen skett med utgångspunkt enbart i mandaten i fullmäktige. Vid sådant förhållande finner Regeringsrätten med beaktande av den ojämna mandatfördelningen att beslutet har getts en utformning som otillbörligt gynnat vissa partier och missgynnat andra. Beslutet strider följaktligen mot 2 kap. 10 § KL.”

Detta torde innebära att man vid beräkning av skäligheten ska ta i beaktande samtliga de resurser som tillställs de olika partierna genom kommunen, antingen på sådant sätt som avses i 2 kap §10 KL eller enligt 5 kap 46 § KL.

Enligt klagandens mening är förhållandena i överklagade beslutet jämförbara med de i rättsfallet då bland annat centerpartiet blivit missgynnat på grund av den utformning som stödet getts.

Beslutet torde även vara ett brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilken har status som svensk grundlag.

Man kan även diskutera huruvida fördelning av presidieposter ska medtas i ett resonemang om partistöd. Arvodesberättigade sådana poster torde vara att jämställa med partistöd.

I Värmdö kommuns fall omfattar detta ytterligare cirka 6 årsarbetstider.

Beroende om på om man inberäknar arvodesberättigade presidieposter eller ej förfogar 6 partier över resurser motsvarande mellan 0,5-1,0 årsarbetstider som egentligen skulle ha tillfallit andra partier. Detta torde inte vara förenligt med 2 kap §10 KL

I avgörandet RÅ 1994 ref 104 uttalar regeringsrätten “Kommunfullmäktiges beslut om tillsättande av oppositionsråd får anses utgöra ett beslut om tillsättande av en sådan fullmäktigeberedning som bestämmelserna i 3 kap 7 § kommunallagen avser (jfr RÅ82 2:43)” Av detta följer att resurserna ska fördelas proportionellt, så har emellertid inte skett i nu överklagade beslutet. Med beaktande av regeringsrättens avgörande strider således beslutet även mot 5 kap § 46 KL. Det får anses att även kommunalråds- och samordningsresurser innefattas i regeringsrättens definition av beslut som kan innefattas i 3 kap 7 § KL.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner klaganden att beslutet strider mot kommunallagen.

Principiellt resonemang relaterat till Värmdö kommun

Regeringsrätten framhåller att partistöd inte får utformas så att småpartier missgynnas. Samtidigt menar regeringsrätten i RÅ 1994 ref 104 att oppositionskommunalråd ska följa bestämmelserna i 3 kap § 7 KL. Följaktligen ska bestämmelserna i 5 kap § 46 tillämpas vid val och således ska proportionalitet tillämpas. Väl att märka är att domen enbart berörde oppositionsråd. Sannolikt skulle regeringsrätten ha inkluderat samordningsresurser och kommunalrådsresurser. Med en sådan bedömning ska centerpartiet med sina ar 3 platser av kommunfullmäktiges 51 ha sin proportionella andel av dessa. I stället har de större partierna och den styrande koalitionen för Värmdö disponerat över alla resurser. Någon proportionalitet har således inte tillämpats. På denna grunden är det av stor betydelse att få det klarlagt om beslutet i Värmdö kommunfullmäktige strider mot kommunallagen.

Om regeringsrättens beslut i stället ska tolkas så att enbart oppositionskommunalråd ska utses proportionellt och kommunalråd samt samordningsresurser ska anses som partistöd är det beslut som Värmdö kommunfullmäktige fattat i strid med vad regeringsrätten tidigare uttalat om hur partistöd ska vara konstruerat. Det är av stor betydelse att få klarlagt vad som kan anses vara inkluderat i begreppet partistöd. Dessutom är det av stort värde att få ett rättsligt klarläggande om den metod Värmdö kommunfullmäktige använt sig av är förenlig med kommunallagen. Centerpartiet på Värmdö har, som nämnts, inte fått del ur denna resurs, trots att man har 3 platser av kommunfullmäktiges totalt 51 platser.

Värmdö den 24 december 2010

Stefan Mårtensson