tisdag 15 februari 2011

Värmdö kommuns misslyckade slamupphandling dag för dag

En liten kom ihåg lista för vad som hänt i Värmdö kommuns slamupphandling 2010-2011

 1. Värmdö Kommun begär in anbud på insamling av slam enligt ett förfrågningsunderlag daterat 2010-03-03. Av punkt 2.5.2 i underlaget framgår att Värmdö Kommun föredrar att ta emot elektroniska anbud (e-anbud).

 1. Cija och Miljövision lämnar in anbud till Värmdö kommun. Miljövision lämnar ett e-anbud den 26/4-10 kl. 16.29 enligt kvittens. Anbud skulle vara kommunen tillhanda senast 2010-04-26.

 1. Värmdö Kommuns Samhällstekniska nämnd ( STN ) fattar det första tilldelningsbeslut den 2010-05-18 utan att beakta Miljövisions anbud. Entreprenör blir Cija.

 1. Beslutet kommer till Miljövisions kännedom som ifrågasätter varför Värmdö Kommun inte har beaktat deras anbud och därför inte varit med i utvärderingen.

 1. STN fattar ett nytt tilldelningsbeslut, det andra, 2010-06-08 där man beaktat samtliga anbudsgivare. Miljövision får kontraktet.

 1. 2010-06-17 lämnar Cija Tank in en ansökan om överprövning av Värmdö komuns andra tilldelningsbslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Man begär att Miljövision anbud inte skall tas med i anbudsutvärderingen eftersom ett skall krav i förfrågningsunderlaget inte är uppfyllt av Miljövision.

 1. Värmdö Kommun svarar förvaltningsrätten och hävdar att upphandlingen uppfyller de grundläggande kraven om de gemenskapsrättsliga principerna om likabehandling,transparens och föutsägbarhet mm.

 1. Dom från Förvaltningsrätten meddelas 2010-07-08. Domstolen bifaller ansökan om överprövning. Upphandlingen får avslutas först sedan rättelse vidtagits om att Miljövision inte skall tillåtas delta i utvärderingen av anbuden.

 1. Nytt tilldelningsbeslut, det tredej fattas 2010-08-23 av ordföranden i Samhällstekniska nämnden Peter Frej. Han fattar beslutet med stöd av § 2.7 i Samhällstekniska nämndens delegationsordning. Denna gång antas Cija Tank som entreprenör.

 1. 2010-08-30 ansöker Miljövision till Förvaltningsrätten om överprövning av offentlig upphandling med interimistiskt yrkande.

 1. 2010-08-31 meddelar Förvaltningsrätten dom. Rätten avslår Miljövisions ansökan om åtgärder enligt LOU.

 1. 2010-09-01 överklagar Miljövision denna dom till kammarrätten i Stockholm och yrkar om interimistiskt beslut.

 1. 2010-09-02 fattar kammarrätten beslut. Av protokollet framgår att man senare skall fatta beslut om prövningstillstånd men att upphandlingen tills vidare inte får avslutas.

 1. 2010-09-07 undertecknas ett entreprenadavtal, det femte mellan Värmdö Kommun och Cija Tank.

 1. 2010-09-16 meddelar kammarrätten prövningstillstånd.

 1. 2010-11-05 medddelar kammarrätten dom. Man skriver att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts på så sätt att Miljövisions anbud tas med i anbudsutvärderingen. Kammarrättens interimistiska förordnande den 2 september 2010 upphör härmed att gälla. Värmdö kommun har förelagts att yttra sig i målet men hör inte av sig.

 1. 2010-11-26 Värmdö Kommun ansöker om prövningstillstånd hos regeringsrätten

 1. 2010-11-30 Regeringsrätten beslutar att inte ge prövningstillstånd . Kammarrättens avgörande dom står därmed fast.

 1. 2010-12-22 tecknar Värmdö kommun ett avtal, det sjätte. Denna gång med företaget Miljövision om slamtömning. Man har inte sagt upp eller annullerat avtalet med Cija. Nu står Värmdö kommun med två avtal om slamtömning.

 1. 2010-12-28 Meddelar kommunen att man inte tänker beställa slamtömning enligt avtal och ”inte låter det träda i kraft”. Omsättning på avtalet under fem år är ca 40- 45 miljoner

Resultat: En överhängande risk att kommunen tvingas betala skadestånd till företaget Cija . Risken för kommunen är minst 10 miljoner kronor och kan vara ända upp till 20 miljoner kronor. Skattebetalarna kan få betala dyrt för detta slarv och denna oskicklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar